Regulamin Domu Studenckiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

§1
Miejsce w Domu Studenckim (DS) przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna i Odwoławcza Wydziałowa Komisja Stypendialna na czas określony w skierowaniu.

§2
Skierowanie do Domu Studenckiego jest podstawą do zakwaterowania, którego dokonuje administracja DS na podstawie projektu rezerwacji opracowanego przez kierownika DS i Samorządową Radę Mieszkańców (SRM).

§3
Szczegółowe zasady kwaterowania zawiera zarządzenie Rektora.

§4
1)  W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS, student ma obowiązek zgłosić ten fakt w administracji Domu Studenckiego.
2)  Potwierdzeniem woli skorzystania z przyznanego miejsca w DS jest wpłacenie do dnia wskazanego w „Zasadach kwaterowania” kaucji na pokrycie ewentualnych szkód i zadłużeń. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu miejsca w DS w trakcie roku akademickiego, kaucję należy wpłacić w ciągu 2 tygodni od otrzymania decyzji.
3)   Kaucja zwracana będzie studentowi po wykwaterowaniu w przypadku, gdy nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§5
Student może zwrócić się do kierownika DS z pisemną prośbą o przedłużenie terminu zakwaterowania. W takim przypadku zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty Za oczekujące na niego miejsce.

§6
W miesiącach wakacyjnych kwaterowanie w Domach Studenckich odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji kierownika DS.

§7
Student mieszka w pokoju, w którym został zakwaterowany. Zmiana pokoju jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem DS. Mieszkaniec może być przekwaterowany do innego pokoju przez Kierownika DS, np. w związku z koniecznością efektywnego wykorzystania miejsc, przygotowaniem pokoi dla grup lub remontem.

§8
Każdy mieszkaniec Domu Studenckiego ma obowiązek zameldować się w nim na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta Krakowa najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

§9
Mieszkaniec zobowiązany jest uiścić bez wezwania opłatę z tytułu zamieszkania z góry - do dnia piętnastego każdego miesiąca, po tym terminie naliczane są odsetki za zwłokę.

§10
Mieszkaniec zostaje zwolniony z opłaty za mieszkanie w DS dopiero po dokonaniu formalności wykwaterowania i opuszczeniu dotychczas zajmowanego miejsca.

§11
W przypadkach uzasadnionych, podczas nieobecności mieszkańców, prawo wejścia do pokoju ma kierownik DS z komisją złożoną z trzech członków w tym przynajmniej jeden członek SRM. Po pracy komisja sporządza protokół.

§12
Wizyty w pokojach mieszkalnych DS mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców codziennie w godz. od 9.00 do 23.00. Ograniczenie to nie dotyczy najbliższej rodziny studenta oraz osób przebywających służbowo.

§13
W przypadkach losowych Kierownik DS lub Przewodniczący SRM mogą udzielać zezwoleń na dwa w miesiącu nieodpłatne noclegi członkowi najbliższej rodziny mieszkańca DS.

§14
Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do wylegitymowania się i pozostawienia dowodu tożsamości u Portiera DS. Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Studenckiego zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§15
Na terenie Domu Studenckiego obowiązuje cisza nocna od godz. 23.00 do 6.00.

§16
Drzwi wejściowe do DS są zamykane o godz. 23.00, otwierane o godz. 6.00. W tym czasie wejście do budynku oraz wyjście z budynku możliwe jest po przywołaniu portiera. W okresie ferii świątecznych Kierownik DS jest uprawniony do wydania polecenia o wcześniejszym zamykaniu drzwi wejściowych.

§17
Mieszkaniec opuszczając budynek ma obowiązek każdorazowo pozostawić klucz od pokoju w portierni.

§18
Przyjęcia towarzyskie mogą odbywać się wyłącznie w sali do tego przeznaczonej po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody kierownika i SRM.

§19
Mieszkaniec przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność za ich pobyt na terenie DS i ponosi konsekwencje za niewłaściwe ich zachowanie.

§20
Mieszkaniec Domu Studenckiego bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu wyposażenie, zobowiązany jest do utrzymania pokoju w czystości i porządku oraz do przestrzegania przepisów p.poż., bhp oraz wszystkich aktów prawnych i wewnętrznych zarządzeń Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

§21
Na terenie DS obowiązuje przestrzeganie Ustawy "o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" z dnia 2.10.1982 r. zakazującej spożywania alkoholu na terenie domów studenckich oraz Ustawy "o przeciwdziałaniu narkomanii" z dnia 29.07.2005 r.

§22
Student traci prawo do zamieszkania w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów,
2) nie skorzystania z przyznanego miejsca w DS przez okres dłuższy niż 5 dni, od dnia rozpoczęcia kwaterowania, a w trakcie roku akademickiego 2 dni od daty otrzymania skierowania
3) odstąpienia przyznanego mu miejsca w DS. innej osobie,
4) zalegania przez okres dwóch miesięcy z opłatą za miejsce w DS,
5) rażącego naruszenia regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego, a w szczególności niszczenia mienia społecznego oraz nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, (np. nieprzestrzegania ciszy nocnej).
Utrata prawa do zamieszkania nakłada na mieszkańca obowiązek wyprowadzenia się w ciągu siedmiu dni od daty pisemnego powiadomienia. Po upływie tego terminu student zostanie wykwaterowany w trybie administracyjnym.

§23
Na terenie DS zabrania się:
1)  przenoszenia sprzętu stanowiącego wyposażenie pokoju oraz innych pomieszczeń,
2)  samowolnego zakładania, przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej, gazowej, radiofonicznej i telefonicznej,
3)  samowolnego wymieniania zamków drzwiowych, tapetowania i malowania pomieszczeń bez zgody Kierownika DS,
4)  używania w pokojach mieszkalnych urządzeń o dużym poborze energii elektrycznej oraz sprzętu radiofonicznego wysokiej mocy akustycznej (kolumny)
5)  palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających,
6)  posiadania i przetrzymywania zwierząt w pokojach mieszkalnych.


§24
Przewodniczący SRM (a w razie jego nieobecności, osoba wyznaczona przez kierownika) jest zobowiązany do zorganizowania wyborów do Samorządowej Rady Mieszkańców. Wybory powinny odbyć się w ciągu 30 dni od pierwszego dnia kwaterowania.

§25
Do obowiązków SRM należy reprezentowanie mieszkańców DS. oraz współpraca z władzami Uczelni i kierownikiem DS. SRM zobowiązana jest także do ścisłej współpracy z portierem w celu zachowania w budynku porządku i ciszy nocnej.

§26
W sprawach o naruszenie niniejszego regulaminu orzeka Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek Kierownika DS lub SRM.

§27
Każdorazowy wniosek Kierownika DS o naruszenie regulaminu DS przez studenta (mieszkańca akademika) wymaga wcześniejszego powiadomienia i wyrażenia pisemnej opinii przez SRM.

§28
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ilość wolnych miejsc :

Kontakt z administracją

www.uek.krakow.pl

kalendarz imprezowni 
  statystyka